Na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu i sticanju osnovnih znanja iz higijene životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Sl. List R BiH“, broj 30/88) obavlja se kurs higijenskog minimuma za osobe koje rade u proizvodnji i prometu namirnica na koji ih je poslodavac dužan uputiti svake četvrte godine tokom zaposlenja, a s ciljem unapređenja sanitarno-higijenskih uslova rada. U procesu edukacije osoba iz higijenskog minimuma provode se sve zakonom predviđene procedure za obuku u modernom centru za edukaciju Zavoda za javno zdravstvo u Zenici.

 

 

 

Organizaciona šema zavoda

 

Kako nas pronaći?

 

 

Uprava

Direktor:

prim. dr Senad Huseinagić

Više

Socijalna medicina

Načelnik službe:

doc. dr Suad Sivić

Više

Epidemiologija

Načelnica službe:

prim. dr. Jasminka Uzunović

Više

Higijena i zdravstvena ekologija

Načelnik službe:

prof. dr. Smajil Durmišević

Više

Laboratorijska dijagnostika

Načelnica službe:

prof. dr. Selma Uzunović

Više

Školska higijena

Načelnik službe:

dr. Fadil Šabović

Više